Sažetci

Sažeci prezentacija bit će objavljeni u časopisu Acta Stomatologica Croatica, a najbolja tri rada bit će nagrađena.
Ljubazno molimo da sažetke na hrvatskom i engleskom jeziku pošaljete do 1. svibnja 2021. na eklaric@sfzg.hr
Sažetak treba imati do 250 riječi i biti strukturiran: uvod, materijali i metode, rezultati, zaključak.
Kongresni sažetci će biti prezentirani u obliku kratke trominutne oralne prezentacije uz prateći PowerPoint. 
Odbor za ocjenu najboljeg sažetka i gledatelji će nakon toga postavljati pitanja.